Description File Format MD5 Hash File Size (Mb)
Genome yak genome 1.1 FASTA md5 690
Gene yak gene cds FASTA md5 11
yak gene pep FASTA md5 6.8
yak gene gff GFF md5 2.2
Mitochondrial Genome Domestic (48) FASTA md5 0.8
GenBank md5 1.7
Wild (21) FASTA md5 0.3
GenBank md5 0.7
Structure Variation(SV) SVs GFF md5 3
Indel Indels GFF md5 25
BAMs W1 BAM md5 24029
W2 BAM md5 26997
W3 BAM md5 24581
D1 BAM md5 22852
D2 BAM md5 14088
D3 BAM md5 13717
Wisent ReadMe Readme
Wisent Genome Wisent Genome Fasta md5 668
Wisent Coding Genes Coding Genes Fasta md5 9
Wisent Proteins Proteins Fasta md5 7
Wisent Gene Positions Gene GFF GFF md5 2
Wisent Non-coding RNA Non-coding RNA GFF md5 6
Wisent Repeat Positions Repeats GFF md5 345
Wisent SNPs SNPs GFF md5 345
Wisent mitochondrial genome mitochondrial genome GFF md5 345

The data in the YGD are freely available for academic use. For all other uses, please contact Jianquan Liu (liujq@lzu.edu.cn).

Genome file, cds and pep is in FASTA format. All file is compressed and each has a checksum value in md5 file

You can verify the integrity of downloaded file with md5 hash.
linux : md5sum FILE
mac: md5 FILE
windows : software1 software2

References

Zhaofeng Wang, Takahiro Yonezawa, Bin Liu, Tao Ma, Xin Shen, Jianping Su, Songchang Guo, Masami Hasegawa, Jianquan Liu (2011). Domestication relaxed selective constraints on the yak mitochondrial genome. Mol. Biol. Evol., 28:1553–1556 link

Zhaofeng Wang, Xin Shen, Bin Liu, Jianping Su, Takahiro Yonezawa, Yun Yu, Songchang Guo, Simon Y. W. Ho, Carles Vila, Masami Hasegawa, Jianquan Liu (2010). Phylogeographical analyses of domestic and wild yaks based on mitochondrial DNA: new data and reappraisal. J. Biogeogr., 37:2332-2344 link

Qiang Qiu, Guojie Zhang, Tao Ma, Wubin Qian, Junyi Wang, Zhiqiang Ye,, Changchang Cao, Quanjun Hu, Jaebum Kim, Denis M Larkin, Loretta Auvil, Boris Capitanu, Jian Ma, Harris A Lewin, Xiaoju Qian, Yongshan Lang, Ran Zhou, Lizhong Wang, Kun Wang, Jinquan Xia, Shengguang Liao, Shengkai Pan, Xu Lu, Haolong Hou, Yan Wang, Xuetao Zang, Ye Yin, Hui Ma, Jian Zhang, Zhaofeng Wang, Yingmei Zhang, Dawei Zhang, Takahiro Yonezawa, Masami Hasegawa, Yang Zhong, Wenbin Liu, Yan Zhang, Zhiyong Huang, Shengxiang Zhang, Ruijun Long, Huanming Yang, Jian Wang, Johannes A Lenstra, David N Cooper, Yi Wu, Jun Wang, Peng Shi, Jian Wang, Jianquan Liu (2012). Nat. Genet., 44(8):946-949 link