Description File Format MD5 Hash File Size (Mb)
Populus euphratica Genome peu genome 1.1 FASTA md5 126
Populus euphratica Gene peu gene cds FASTA md5 13
peu gene pep FASTA md5 8.4
Populus pruinosa Gene ppr gene cds FASTA md5 12
Populus pruinosa Genome ppr genome FASTA md5 122

The data in the STPD are freely available for academic use. For all other uses, please contact Jianquan Liu (liujq@lzu.edu.cn).

Genome file, cds and pep is in FASTA format. All file is compressed and each has a checksum value in md5 file

You can verify the integrity of downloaded file with md5 hash.
linux : md5sum FILE
mac: md5 FILE
windows : software1 software2

References

Tao Ma, Junyi Wang, Gongke Zhou, Zhen Yue, Quanjun Hu, Yan Chen, Bingbing Liu, Qiang Qiu, Zhuo Wang, Jian Zhang, Kun Wang, Dechun Jiang, Caiyun Gou, Lili Yu, Dongliang Zhan, Ran Zhou, Wenchun Luo, Hui Ma, Yongzhi Yang, Shengkai Pan, Dongming Fang, Yadan Luo, Xia Wang, Gaini Wang, Juan Wang, Qian Wang, Xu Lu, Zhe Chen, Jinchao Liu, Yao Lu, Ye Yin, Huanming Yang, Richard J. Abbott, Yuxia Wu, Dongshi Wan, Jia Li, Tongming Yin, Martin Lascoux, Stephen P. DiFazio, Gerald A. Tuskan, Jun Wang & Jianquan Liu (2013). Genomic insights into salt adaptation in a desert poplar. Nature Communications, 4 link